תמיכה בעד פעילות למען מאבק באלימות וגזענות בספורט

   

  המועצה, בשיתוף עם מינהל הספורט והמועצה למניעת אלימות בספורט, מזמינה בזאת מוסדות ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3(א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (לרבות איגוד או התאחדות ספורט) אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בהזמנה המצורפת להלן להגיש בקשות לקבלת תמיכה לשנת התקציב 2016 בנושא: חלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט.

   

  Redbullet

  אמות מידה לחלוקת כספי תמיכות של המועצה להסדר ההימורים בספורט לגופים ציבוריים בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט לפי חוק הספורט, התשמ"ח- 1988

  Redbullet

  הודעה לעיתונות

  Redbullet

  הודעה לעיתונות(ערבית)

  Redbullet הזמנה לקבלת בקשות לתמיכה בעד פעילות למען מאבק באלימות ובגזענות בספורט